twitter facebook nasza-klasa

Menu

Aktualności
Przepisy porządkowe na cmentarzu
Rekolecje dla narzeczonych
Historia parafii
Patron parafii
Porządek mszy św.
Kancelaria
Kontakt
Administracja

Polecamy

KATOLIK.pl

Katolickie Radio Zamość

Diecezja Zamojsko - Lubaczowska

Statystyki

Historia parafii

Parafia rzymsko - katolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego została erygowana 30 września 1975 roku.

Do XIX wieku na terenie Różańca istniała parafia unicka. Historyczne zapiski mówią o funkcjonowaniu unickiej cerkwi w roku 1591. Ostatnia cerkiew z 1701 roku, po kasacie obrządku greko - katolickiego została zamieniona na prawosławną. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1919 cerkiew bardzo zniszczoną oddano katolikom i rekoncyliowano na kościół, w którym raz w roku odbywało się nabożeństwo odpustowe na Święto Narodzenia Matki Boskiej. W roku 1936 kościół (dawna cerkiew) bardzo zniszczony, został rozebrany i sprzedany na licytacji. Po dawnej parafii unickiej pozostał mały cmentarz
(w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Różańcu I).

#160;

Mieszkańcy wsi tzw. Łacinnicy należeli do parafii tarnogrodzkiej. W latach 1906 - 07 mimo sprzeciwu władz carskich, mieszkańcy Różańca wyznania rzymsko - katolickiego wybudowali w środku wsi niewielką murowaną kaplicę p.w. św. Antoniego Padewskiego

.

W roku 1958 mieszkańcy Różańca z pominięciem wszelkich władz postanowili kaplicę powiększyć. Wykorzystując kaplicę, jako prezbiterium, dobudowano do niej obszerny korpus nawy głównej i dwóch bocznych oraz kruchtę. Budowę zakończono w roku 1961.

#160;

#160;

Jest ona pomnikiem nad mogiłami 89 mieszkańców Różańca, których wymordowali hitlerowcy w czasie pacyfikacji w dniu 18.03.1943 r. W roku 1968 konspiracyjnie bez żadnych zezwoleń dobudowano do kaplicy prezbiterium dwie zakrystie i dwa przedsionki. W następnym roku rozpoczęto budowę mieszkania dla księdza.

W tym czasie Ks. Edward Wawerski - wikariusz parafii tarnogrodzkiej, jako rektor załatwiał wszelkie sprawy duszpasterskie i kancelaryjne, zamieszkując przez szereg lat u jednego z parafian. Różaniec związany był z parafią tarnogrodzką jedynie przez cmentarz grzebalny. Po wyjeździe ks. Wawerskiego do USA, przez pół roku obowiązki duszpasterskie pełnił Ks. Marian Szarek - emeryt z diecezji przemyskiej.

W roku1973 obowiązki rektora kościoła w Różańcu objął Ks. Franciszek Łysikowski - wikariusz tarnogrodzki. Zastał on dość trudną sytuację materialną - niewykończone i zaniedbane wnętrze kościoła i plebani.

Z pomocą parafian, którzy po wyjeździe ks. Wawerskiego zobojętnieli na sprawy parafialne, przystąpiono do remontu kościoła i plebani. W latach 1973 - 75 wykonano stylowe oszalowanie wnętrza kościoła, parkiet z drewna i jesionowe ławki. W kościele zamontowano ogrzewanie - dar Polonii Brytyjskiej. Wykonano nowe ogrodzenie kościoła wokół kościoła i plebani.

W dniu 30 września 1975 roku, została erygowana parafia pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego przez Ks. Bp. Bolesława Pylaka - Biskupa Lubelskiego. W skład parafii weszły następujące miejscowości: Różaniec wieś, Wola Różaniecka - kolonia, Kolonia Różaniecka (część parafii Tarnogród) oraz Kolonia Różaniecka z terenu parafii Obsza. W tym samym roku (9. Listopada) odbyła się pierwsza kanoniczna wizytacja nowopowstałej parafii przez Biskupa Ordynariusza Ks. Dr Bolesława Pylaka.

W roku 1976 uzyskano pozwolenie na lokalizację cmentarza grzebalnego w Różańcu. Dotychczas pochówki odbywały się na cmentarzach w Tarnogrodzie lub Obszy, co było dość uciążliwe dla parafian ze względu na odległość. Poświęcenia cmentarza dokonał Ks. Bp Edmund Ilcewicz dnia 20.VII.1980 podczas wizytacji kanonicznej. W dniu 1.IX.1980 r. odbyła się pierwsza procesja na cmentarz grzebalny.

Bardzo radośnie parafianie przeżyli dzień 16.X.1978 r. - dzień, w którym został wybrany na papieża Metropolita Krakowski Kard. Karol Wojtyła.

25. maja 1978 r. w uroczystość Bożego Ciała po raz pierwszy odbyła się procesja do 4-ech ołtarzy przez wieś. W dniu 30.VI.1981 r. Ks. Bp Ordynariusz zwolnił Ks. Franciszka Łysikowskiego ze stanowiska administratora parafii Różaniec i mianował administratorem parafii Rejowiec. Administratorem parafii Różaniec został Ks. mgr Stanisław Skrok, dotychczasowy wikariusz parafii Michów. Liturgiczne objęcie parafii i wprowadzenie odbyło się 19 lipca 1981 roku.

Od pierwszego dnia swojego administrowania Ks. Skrok z wielkim sercem i zaangażowaniem przystąpił do kontynuowania organizacji życia parafialnego. Dzięki umiejętności współpracy potrafił zintegrować i zmobilizować parafian do podjęcia wielu różnorodnych inicjatyw, które wzbogaciły całą wspólnotę materialnie i duchowo.

W latach 1981 - 82 były kontynuowane prace przy remoncie kościoła, sal katechetycznych u plebani. Bardzo dużo wysiłku włożono przy rozbudowie cmentarza, który został powiększony i ogrodzony, wykonano bramę wjazdową, studnię oraz parking. Wielkim przedsięwzięciem była inicjatywa budowy Katechetycznego Punktu Sakralnego w pobliżu Technikum Rolniczego. W kwietniu 1982 r. została wydana pozytywna opinia Woj. Biura Planowania Przestrzennego w Zamościu w sprawie lokalizacji budowy. Już w sierpniu tegoż roku zostały podjęte prace przy wykopie i wylewaniu fundamentów. Przez całą zimę zwożone były materiały na budowę kaplicy.

W następnym roku wiosną (7.IV.1983) rozpoczęto prace przy wznoszeniu murów kaplicy. Tempo prac było bardzo duże. Budowa była prowadzona przez miejscowych murarzy, którym pomagali bardzo ofiarnie mieszkańcy Różańca. Wiele prac porządkowych pomocniczych wykonywała młodzież Zespołu Szkół Rolniczych wraz z częścią nauczycieli

.

18.IX.1983 r. - Ks. Kan. Dr Stanisław Rojek - kanclerz Kurii Biskupiej w Lublinie dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod budowaną kaplicę. Patronem kaplicy i młodzieży, dla której przede wszystkim miała służyć kaplica ustanowiony został św. Stanisław Kostka.

Podstawowe prace budowlane wraz z częściowym pokryciem dachu blachą zostały wykonane pod koniec 1983 roku. W roku 1984 kontynuowano prace przy budowie kaplicy; zakładanie instalacji elektrycznej, tynkowanie, wykonanie podjazdów, położono podłogi w Sali katechetycznej i zakrystii. W następnych latach w kaplicy trwały prace wykończeniowe, bardzo materiało- u pracochłonne. Dzięki dużej materialnej i rzeczowej ofiarności parafian udało się wiele prac zakończyć w przewidywanych terminach.

Wystrój kaplicy zaprojektował artysta plastyk z Jarosławia - Stanisław Lenar. Jest on też autorem projektu i wykonawcą ołtarza głównego i bocznych w kaplicy. Po wprowadzeniu religii do szkół, kaplica uzyskała status kościoła filialnego.

W dniu 20.IX.1992 r. podczas uroczystości odpustowych Biskup Ordynariusz Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej Ks. Bp prof. Dr hab. Jan Śrutwa poświęcił kościół filialny.

Równolegle z budową kaplicy prowadzono wiele prac remontowych i modernizacyjnych przy głównym kościele parafialnym. Wymieniono pokrycie dachowe na blaszane, wykonano nowe schody wejściowe do świątyni.

Jednym ze znaczących przedsięwzięć była budowa dzwonnicy przy kościele parafialnym i zakup dzwonów. Dzwony wykonane w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu zostały sprowadzone do Różańca w styczniu 1989 roku. Dzwony Maryja i Józef oraz dzwonnicę poświęcił podczas wizytacji kanonicznej Ks. Bp prof. Dr hab. Jan Śrutwa.

Większość parafian z równie dużym zaangażowaniem uczestniczy w różnych formach życia religijnego parafialnego. Przejawia się to uczestnictwem w niedzielnych mszach i nabożeństwach z różnych okazji.

Opracował: Stanisław Gmiterek

 


All rights reserved ˆ 2006 - 2021

Design&Hosting by: witka.net
Internet Provider: PBKomp